कारेकरामिगा छाप्‍लाचि

कारेक्‌रामिगा छाप्‍लामाचि

नाहि पारिक्‌ पारिक्‌ङि लिसाना कारेक्‌रामङि सहभागि छाप्‍लामाचिगा सालाइड सो उयुङ्‌ग्‍वा॥