लिङ्‌क्स

आरु जोम्‌ रिङ्‌चि पुमा लोङ्‌सा नाहि यो छेप्‍टाइसागा रिङ्‌चिङि Click चोगानुम्‌ खानिङा फेरि पुमा आहिडुम्टुम्‌॥

मुलिठोङ्‌ङि खाडानि

खेम्‍माना बाइबाल मुन्‍डुम्‌ङि खाडानि

साब्‍दाकोसङि खाडानि

http://google.com