माङ्‌पाङ्‌

आरकोङि खाडानि

डाउनलोड चोगानुम्‌ हिट्‌नुङ्‌ खेम्‍सानुम्‌॥