आठपहरिया छाम्‍लो

चाप्टामाना रिङ्‌

आनि आठपहरिया छोङ्‌बाचिगा चालान चालतिङाना भाकाङि छोम्‍लोमा चोगुए सुम्‍मे Icon ङि click चोगानुमुङ्‌ खेम्‍सानुम्‌, डाउनलोड चा चोग्‍मा आहिडुम्टुम्‌॥ हिट्‌नुङ्‌ आरु खानि साइबाचि लोङ्‌साचा लोडानुम्‌चिम्‌॥