ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ माङ्‌हुप्‌

नाहि आठपहरिया रिङ्‌ङि ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ माङ्‌हुप्‌ लुकाङाना छाप्‍लामा युङ्‌ग्‍वा डाउनलोड चोगानुमुङ्‌ पढां चोगानुम्‌॥ खानिगा निङ्‌ग्‍वाङि सिलाप्‍माचि होन्‍डे भोने आन्‍याँ साम्‍पारका याप्‌मि चोगा॥

पोएपोए!