बाइबाल मुन्‍डुम्‌

खेम्‍माना रिङ्‌

आठपहरिया रिङ्‌ङि बाइबाल छाप्‍लाङिना मुन्‍डुम्‌ चोगुए सुम्‍मे नागा मुन्‍डुम्‌चि खेम्‍सानुमुङ्‌ आनान्‍द चोगानि॥ खोड्डेपारिक्‌ लिसेना याप्‌मि लोडा॥

 • सिरिस्‌टिङाना मुन्‍डुम्‌

 • मेग्‍मा

 • नोआङाना मुन्‍डुम्‌

 • आब्‍राहामङाना मुन्‍डुम्‌

 • दाउदा हाङ्‌ङाना मुन्‍डुम्‌

 • आयुब

 • येसु पोङ्‌साना

 • ओचेट्‌नुना सामारि

 • मासाना छा

 • बारतिमाइ कानिनिबा

 • जाकैङाना मुन्‍डुम्‌

 • लेम्‍बोक्‌ हाजारङाना मुन्‍डुम्‌

 • याङ्‌कानिनिबा बारतिमाइ

 • येसुङाना सोक्‍मा खाडाना

 • उहिङ्‌ग्‍वाट्‌ लिसाना

 • सेङ्‌सेङना हाङ्‌सा

 • तिरपालङाना मुन्‍डुम्‌

 • छुम्‍मापाङ्‌