बाइबाल मुन्‍डुम्‌

खेम्‍माना रिङ्‌

आठपहरिया रिङ्‌ङि बाइबाल छाप्‍लाङिना मुन्‍डुम्‌ चोगुए सुम्‍मे नागा मुन्‍डुम्‌चि खेम्‍सानुमुङ्‌ आनान्‍द चोगानि॥ खोड्डेपारिक्‌ लिसेना याप्‌मि लोडा॥

Thumbnail image