पुरानो माङ्‌हुप्‌

उत्‍पातिङाना सोब्‍बे माखाक्‌ मुलि मुलि रिङ्‌चि आनुबाद चोगुमुङ्‌ टेहार चोगुएसुम्‍मे॥ ना PDF फाइलङि पुयानुम्‌ ए॥