आठपहरिया पुमाना

आठपहरिया रिङ्‌ङि चोक्‍बालाक्‌ ठिक्‌ इप्‍पोक्‌ भिडियोचि उयुङ्‌ग्‍वा पुयानुम्‌॥ आझा ओचेट्‌नुलोक्‌ चोक्‍मा बाँकिडोक्‌ युङ्ग्‍वा याप्‌मि लोडा॥ नाहि किलिक्‌ चोगानुम्‌