साब्‍दाकोस

चाप्‍टामाना रिङ्‌ आठपहरिया-नेपालि-आङ्‌रेजिङि साब्‍दाकोस

ना आनि छोङ्‌चिगा साब्‍दाकोस चोक्‍मा लोङ्‌सा योगदान कापिबा साइबाचिगा निङ्‌  नेहि युङ्‌ग्वा॥ ना साब्‍दाकोस चोक्‍मा लोङ्‌सा घुवार काफाबा सोब्‍बे साइबाचिलोङ्‌सा पोएपोए लोडुङ्‌चिङ्‌चिङ्‌॥ ना साब्‍दाकोस पिडिएफ फाइलङि युङ्‌ग्‍वा Icon ङि किलिक्‌ चोगानुम्‌ हिट्‌नुङ्‌ पुयानुम्‌॥