छेम्‍बाना मुन्‍डुम्‌

Downloads: 
 • File icon खिट्‌लिङ्‌ मुन्‍डुम्‌
  Download View681.73 KB
 • File icon आटालिमाङ्‌ छाडाङ्‌मा लिसाना
  Download View378.77 KB
 • File icon साॽवाङा याङ्‌आक्‍टाना मुन्‍डुम्‌
  Download View495.81 KB
 • File icon होङ्‌ङा याङ्‌खुयाना
  Download View541.79 KB

नाहि आठहरिया रिङ्‌ङि छेप्‍बालाक्‌ मुन्‍डुम्‌चि उयुङ्‌ग्‍वा॥ PDF फाइल डाउनलोड चोगानुम्‌उङ्‌ पुयानुम्‌ हिट्‌नुङ्‌ साल्‍लाह सुझाब याप्‌मि पिडा॥