छेम्‍बाना मुन्‍डुम्‌

नाहि आठहरिया रिङ्‌ङि छेप्‍बालाक्‌ मुन्‍डुम्‌चि उयुङ्‌ग्‍वा॥ PDF फाइल डाउनलोड चोगानुम्‌उङ्‌ पुयानुम्‌ हिट्‌नुङ्‌ साल्‍लाह सुझाब याप्‌मि पिडा॥