गाबाहिआङा पा.बि.बिे.आठपहरिया॥ आङा धनकुटा जिल्‍ला डाँडा गाउँ-७ चुलिवन ओलोडुना डेन्‌ङि आठपहरिया राइ परिबारङि पोङ्‌साङ्‌ना॥ आन्‍याँ टोॽवाम्‍बाक्‌ टोॽवालासि चोक्‍मा जिवाट्‌चि ओमाना डाना॥ आन्‍याँ पाबा माचिङा बोस्‍तुभाउचि बारिङि मोल ठेम्‍मालोङ्‌सा ओम्‍डुचिम्‍गाडगा॥ बालिनालिङि चुवा ठेम्‍मालोङ्‌सा कुलो वानेट्‌निगा वेहेट्‌ टाना भोर्‌ङि ओचोगुगा डागा॥ बोल्‍ला बोल्‍ला खाटिटि चामा टुङ्‌मागा चिजाबिजा केङागा ॥ आन्‍याँ जाम्‍मा टेम्‍बोक्‌ छाचि हिट्‌नुङ्‌ आङाम्‍बाक्‌ तुम्‍सामिङ्‌ छा॥ आङा सि बार्‌खा टासुङ्‌ना बेला लाम्‍माडोक्‌ आप्‍पा आमा घुवार फाडुङ्‌चिङ्‌गा॥ आङा आच्‌छिम्लोक्‌ गोठाला खाडाङ्‌ना डाना॥ आनि आठपहरियाचिङा बिसेस पित्‌रिचि साम्माङ्‌ चोग्‍माना चालान युङ्‌ग्‍वा॥ ना चालान टाला टाला सोम्‍मा मानाङ्‌ चोक्‍माना चालान युङ्‌ग्‍वा॥ हिट्‌नुङ्‌ आनि आठपहरियाचिङा बार्‌साङि सुम्‍बोक्‌ चाडा मानाँ चोगुम्गा हिट्‌नाबेला क्‍या लाॽवामाना,मारुनि लाॽवाना हिट्‌नुङ्‌ पित्‌रिचि साम्‍माङ्‌ चोक्‍माना हिट्‌नुङ्‌ चामा ठुङ्‌माना चालान युङ्‌ग्‍वा॥ठिक्‌ लेम्‍बालेङ्‌ आङा बिहिबारे हाटिया खाडाइसाङ्‌ना हिट्‌नाबेला इप्‍पाङ्‌ याप्‌मिचिङा किटाब छोङ्‌साएट्‌टाचुगा हिट्‌नुङ्‌ खाटिटियुगा ट्‌याक्‍सचि हान्डाएटाचुगा आङा फाना ओखोल लिसाना मुक्‌ति बारेङि छेप्‍टाइसाना ठिक्‌ किटाब इनुङे॥ आङा पढाँउम्‌ चोगुङे टारो बुझा चोक्‍मा हिनेट्‌निङ्‌॥१९५५ लेङ्‌ सिडापाङ्‌डाङाना बारेङि काहिसिक्‍बाचि धनकुटाङि ओटाए॥ हिट्‌नागा लोङ्‌सा घुवार काफाबा चाहाबा उलिसाइसागा हिट्‌नागाँ आङा घुवार फामालोङ्‌सा उयुङ्‌साङे॥ हिट्‌नाबेला सिडापाङ्‌डाङाना बारेङि हिसिक्‍मा ओटायागा याप्‌मिचिङा उन्‌चि टाॽवा चोक्‍मा नुङ्‌ना पाइले हिट्‌नागा छाम्‌ ओलोसागा हिट्‌नुङ्‌ पालो पालो किटाबा पढां ओचोगुगा ठाहा टोगुङे॥ टारो आङा डोङ्‌ ठोङ्‌डाङे हिट्‌नागाँ खोना किटाब पढां ओचोगुएना ठाहाडोक्‌ टोक्‍नेयाट्‌नि॥ हिट्‌नागाँ माङ्‌हाङ्लोक्‌ ना टोॽवा चोक्‍मा लोङ्‌सा ठोना याप्‌मि पिडा पिक्‍सा बिन्‌टि ओचोगे॥ हिट्‌नागालोक्‌ टोॽवा चोक्‍सा खाडाङे॥ ठिक्‌ लेम्‍बा ठिबाङ्‌ स्‍टाफङा बाइबलङिना रिङ्‌ याङ्‌लोडे हिट्‌नुङ्‌ हिट्‌नाङा येसु माङ्‌हाङ्‌ङाना छा पिक्‍सा याङ्‌लोडे॥ ना रिङ्‌ खेम्‍सुङ्‌ना आरेप्‍मा उङ्‌साजाए॥ हिट्‌नाबेला बोरदार डिवानङा याङ्‌सिलाप्‍टे पोङ्‌ आरेट्‌टेना॥ आनाभाक्‌ फाबालेङ्‌ लिसा लोडुङे माङ्‌हाङ्‌ङाना चा छालेट्‌ हिट्‌नुङ्‌ जाहानचि युङ्‌ग्‍वागि॥ हिट्‌नुङ्‌ बोरदार डिवानङा बाइबल होट्‌टुङ्‌ पढां याङ्‌चोगाबिडे॥

प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्‍न किसिमले परमेश्‍वर बोल्‍नुभयो । तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्‍नुभएको छ । पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियक्‍त गर्नुभयो

,उहाँद्वारा नै समस्‍त सृष्‍टि रच्‍नु पनि भयो ।”हिब्रु १

:-

नागा रिङ्‌चिलाम्‍मा याप्‌मिचिलोङ्‌सा माङ्‌हाङ्‌ङाना योजाना युङ्‌ग्‍वाना रैछो नु आङा खाटिटि बुझा चोगुङे॥ हिट्‌नुङ्‌ आङा ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ माङ्‌हुप्‌ याङ्‌उपिडे॥ ना धार्‌माछाप्‍ला पढां चोक्‍सा खाट्‌टुङ्‌ना मत्‌तिङाना १०

:

२८ ङि नाड्‌डे छेप्‍टाना टोगुङे

-येम्‌ नासा काचोक्लोक्‌ खान्‌ किट्‌नेन्‌ हिट्‌नाङा सोक्‍मा सेप्‍मा हिडुन्‍ना,टारो हाङ्‌सा लोक्‌ येम्‌ इप्‍पोक्‍डोक्‌ योनालोग्‌ङि नासाँ काचोक्‍बालोक्‌ किट्‌टा॥ना रिङ्‌ङा आनिङ्‌ग्‍वा पाडुए हिट्‌नुङ्‌ मिचेक्‍ङे युङ्‌मा हिनेट्‌निउङ्‌ हिट्‌नुङ्‌ आङा बारा बार्‌खा टासुएसुङ्‌ना बेला १९५७ लेङ्‌ येसु ख्रिस्‍ट आङाना आडाङ्‌बा मुक्‌ति कापि काहिङ्‌मेप्‍बा डाङ्‌बा पिक्‍सा लाडुङे॥ हिट्‌नाबेलालाम्‍मा आङा माङ्‌हाङ्‌ङाना आबोल्लाम्‍मा

,

आनिङ्‌ग्‍वा लामा हिट्‌नुङ्‌ आसोक्‍मालाम्‍मा सेवा चोगुएट्‌टुङ्‌॥