बाइबलको कथा

खेम्‍माना रिङ्‌

आठपहरिया भाषामा भएको बाइबलिय कथाहरू सुन्‍नुहोस्‌ र हामीलाई सल्‍लाह र सुझाव दिनुहोस्‌ ।

Thumbnail image