पूरानो कारार

उत्‍पतिका केही भागहरूलाई आठपहरिया भाषामा अनुवाद गरेर  पुस्‍तक तयार पारेका छौ़।