आनुवाद

प्रार्थनाका बिषयहरू

  • आनुवादकहरूको सुस्‍वास्‍थ्‍यको लागी ।
  • आनुवाद राम्रो सँग हुना सकोस्‌ ।
  • आनुवादकहरूको आत्‍मिक बृद्धि र शरीरिक स्‍वास्‍थ्‍यको लागी ।
  • आठपहरिया समुदायका विस्‍वासीहरूको सेवाकाईको लागी ।
  • आठपहरिया भाषामा उपलब्‍ध पुस्‍तकहरूको राम्रो सँग प्रयोग हुना सकोस ।

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.