पूरानो करार बाइबल अडियो

 • उत्‍पतिको कथा एक

 • उत्‍पतिको कथा दुई

 • उत्‍पतिको कथा तीन

 • उत्‍पतिको कथा चार

 • उत्‍पतिको कथा पाँच

 • उत्‍पतिको कथा छ

 • उत्‍पतिको कथा सात

 • उत्‍पतिको कथा आठ

 • उत्‍पतिको कथा नौ

 • उत्‍पतिको कथा दश

 • उत्‍पतिको कथा एघार

 • उत्‍पतिको कथा बाह्र

 • उत्‍पतिको कथा तेह्र

 • उत्‍पतिको कथा चौध

 • उत्‍पतिको कथा पन्‍ध्र

 • उत्‍पतिको कथा सोह्र

 • उत्‍पतिको कथा सत्र

 • उत्‍पतिको कथा अठार

 • उत्‍पतिको कथा उन्‍नाइस

 • उत्‍पतिको कथा बीस

 • उत्‍पतिको कथा एक्‍काइस

 • उत्‍पतिको कथा बाइस

 • उत्‍पतिको कथा तेइस

 • उत्‍पतिको कथा चौबिस

 • उत्‍पतिको कथा पच्‍चीस

 • उत्‍पतिको कथा छब्‍बीस

 • उत्‍पतिको कथा सत्ताइस

 • उत्‍पतिको कथा अठ्ठाइस

 • उत्‍पतिको कथा उनन्‍तीस

 • उत्‍पतिको कथा तीस

 • उत्‍पतिको कथा एकातीस

 • उत्‍पतिको कथा बत्तीस

 • उत्‍पतिको कथा तेत्तीस

 • उत्‍पतिको कथा चौतिस

 • उत्‍पतिको कथा पैँतीस