फोन नम्‍बर

आठपहरिया जातीहरूको विशेष बसोवास गर्ने मुख्‍य थलोलाई चित्रको सहयोगद्धार हेर्नुहोला।